Ứng dụng Math Pro cho điện thoại iPhone/iPad
Ứng dụng Math Pro cho điện thoại iPhone/iPad

Ứng dụng Math Pro cho điện thoại iPhone/iPad

Share with friends

Lịch sử giá

Miễn phí ₫45,000 2018-03-03
₫45,000 Miễn phí 2018-02-12
Miễn phí ₫45,000 2018-01-14
₫45,000 Miễn phí 2017-12-14
Miễn phí ₫45,000 2017-06-12
₫45,000 Miễn phí 2017-05-31
Miễn phí ₫45,000 2017-05-30
₫45,000 Miễn phí 2017-05-24
Miễn phí ₫45,000 2017-05-12
₫45,000 Miễn phí 2017-05-04
Miễn phí ₫45,000 2017-04-11
₫45,000 Miễn phí 2017-03-28
Theo dõi lần đầu ₫45,000 2017-02-28

Cách cài đặt Ứng dụng Math Pro cho điện thoại iPhone/iPad

Tải Math Pro cho iPhone/iPad
Chào mừng bạn đến với trang web AppNaz.com – trang cung cấp thông tin giảm giá của tất cả các ứng dụng/trò chơi trên các chợ dành cho hệ điều hành iOS. Tại đây, bạn có thể dễ dàng tìm thấy ứng dụng/ trò chơi mà mình yêu thích để tải hoặc theo dõi sự tăng/giảm giá của ứng dụng/trò chơi đó dù nó không có trên các cửa hàng như iTunes Store do hạn chế quốc gia hay những vấn đề khác. Với chức năng quản lý giá đa quốc gia, bạn cũng có thể dễ dàng tra cứu lịch sử giá của ứng dụng/trò chơi mà mình yêu thích bằng chính đồng tiền tại quốc của bạn.
Để cài đặt trò chơi Math Pro từ trang web của chúng tôi cho điện thoại (iPhone/iPad) bạn cần làm theo các bước sau:
Với điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad:
1. Bấm vào nút “Cài đặt” và AppNaz.com sẽ đưa bạn đến ứng dụng được cung cấp trên chợ iTunes
2. Tải ứng dụng bạn cần và thưởng thức.
Lưu ý: Các bước tải bên trên dành cho ứng dụng được cung cấp miễn phí bởi nhà phát triển. Với những ứng dụng phải trả phí, chúng tôi sẽ đưa bạn tới liên kết tải trực tiếp từ các chợ iTunes Store và bạn phải thanh toán một khoản tiền để có được ứng dụng đó về máy. Một cách tiết kiệm hơn là hãy theo dõi sự tăng/giảm giá của ứng dụng/trò chơi đó trên trang web AppNaz.com của chúng tôi để có thể tải miễn phí hoặc trả mức phí thấp nhất cho ứng dụng/trò chơi mà bạn yêu thích.

sự miêu tả

Get six applications for the price of two and ace your math classes.

Rated 5/5 by AppleBitesize: www.applebitesize.com/posts/math-pro-review

"Math Pro" will take you through high-school Math and beyond. It is a powerful tool that is overflowing with the tutorials, examples, and solvers from the following applications: Algebra Pro, Geometry Pro, Probability Pro, Statistics Pro, PreCalculus Pro, and Calculus Pro.

"Math Pro" is completely searchable, and it covers an astonishing array of topics:

- Classifying Numbers
- Points and Lines
- Systems of Equations
- Word Problems
- Inequalities
- Linear Programming
- Direct and Inverse Variation
- Polynomials
- Zeros and End Behavior
- Synthetic Division
- Remainder Theorem
- Factoring
- Domains and Ranges
- Compositions of Functions
- Function Transformations
- Inverse Functions
- Piecewise Functions
- Quadratic Functions
- Quadratic Formula
- Perimeter, Area and Volume
- Angles
- Segments
- Midpoints
- Distance Formula
- Distance from Point to Line
- Law of Sines
- Law of Cosines
- Solving Triangles
- Similar Triangles
- Congruent Triangles
- 30-60-90 Triangles
- 45-45-90 Triangles
- Medians
- Altitudes
- Perpendicular Bisectors
- Orthocenters
- Circumcenters
- Centroids
- Circles
- Quadrilaterals
- Regular Polygons
- Logic Statements
- Postulates and Theorems
- Geometric Proofs
- Venn Diagrams
- Bayes' Theorem
- Survey Results
- Odds
- Permutations
- Combinations
- Taking Balls from Urns
- Replacement vs. Non-Replacement
- Independent Events
- Dice
- Roulette
- Lottery
- Poker
- General Card Problems
- Expected Value
- Birthday Problem
- Five Number Summaries
- Outliers
- Linear Regression
- Chebyshev's Theorem
- Normal Distributions
- Binomial Distributions
- Poission Distributions
- Exponential Distributions
- Chi Squared Distributions
- T-Tests
- Confidence intervals
- Uniform Random Number Generator
- Binomial Random Number Generator
- Gaussian Random Number Generator
- Poisson Random Number Generator
- Exponential Random Number Generator
- Logarithms
- Logarithmic Functions
- Exponential Functions
- Rational Functions
- Compound Interest
- Graph Symmetry
- Conic Sections
- Arithmetic Sequences
- Geometric Sequences
- Matrices
- Binomial Expansion
- Complex Numbers
- Rectangular and Polar Notation
- Standard Unit Circle
- Unit Circle Representations of the Six Trig Functions
- Attributes and Graphical Representations of the Six Trig Functions
- Changes in Amplitude, Period, Horizontal Shifts and Vertical Shifts
- Formulas and Identities
- Degree/Radian Conversions
- Inverse Trig Functions
- Reference Angles
- Simplifying Trig Expressions
- Angles of Elevation and Depression
- Polar curves: Limacons, Rose Curves, and Lemniscates
- Limits
- Continuity
- Differentiability
- RDQ, LDQ, SDQ and NDQ
- Equations of Tangent Lines
- Partial Derivatives
- Implicit Differentiation
- Chain Rule
- Product Rule
- Quotient Rule
- Related Rates Problems
- Optimization Examples (Min/Max)
- Derivatives of Inverse Functions
- Taylor and Maclaurin Series
- Derivative Tables
- Derivatives of Integrals
- Arc Length
- Riemann Sums
- Fluid Problems
- Double Integrals
- Integration by Parts
- Definite and Indefinite Integrals
- Volumes of Solids of Revolution
- Cross Sectional Volumes
- Integral tables
- Position, Velocity and Acceleration
- Calculus Theorems

I welcome all comments, questions, and suggestions: [email protected]

I will answer your math questions for free on Facebook:

www.facebook.com/lfeldmantutoring

Math Pro Ứng dụng 6.1 THôNG TIN Bổ SUNG

Phiên bản hiện tại:
6.1
Kích thước:
12.75 MB
Ngày phát hành:
Đánh giá nội dung:
17+
Cập nhật:
Nhà phát triển:
Thể loại:
Download