AppNaz.com
button menu

Ứng dụng ARTMAP dành cho điện thoại Android

Đánh giá: 4.4/5

Thông tin ứng dụng

Android
Phiên bản 0.1.7
Lần cuối cập nhật
Dung lượng 42.01 MB
Lượt tải 10000 + Lượt tải
Nhà phát triển Artmap co.
Danh mục Nghệ thuật và Thiết kế
Phiên bản Android hỗ trợ 4.4

Mô tả

1,900여 전국 미술관,갤러리 상세 정보 제공
가장 가까운 갤러리,취향 분석 전시회의 정보를
놓지지 않고 큐레이션 해 드립니다.

미술작품,작가와 더 가까워 지는곳. 미술 데이터 취향 분석 큐레이션 플랫폼 - 아트맵입니다.

내가 좋아하는 그림의 원작가의 새로운 전시에 대해 놓지지 않고
전시회 초대 알림, 브로슈어 예약 배송을 받으실수 있으며,
작품 구매 문의도 아트맵을 통해서 하실 수 있습니다.
서울,대구,부산,대전,제주도 등 전국의 모든 지역 갤러리검색에 도움을 드립니다.

◆정부3.0 문화데이터 활용 경진대회 수상

◆네이버 클라우드 플랫폼 문화,예술 커머스 분야 업무 협약 기업

◆굿콘텐츠 서비스 인증 -한국 데이터 진흥원

◆그림에 관심이 있지만, 어디서 그림을 관람할지 모르겠다면?
- 호감을 끄는 그림, 평소의선호 취향,관심 작가가 있다면 팔로우 하세요.
아트맵이 취향에 꼭맞는 작품을 추천해 드립니다.
- 작품에 대한 궁금증, 취향을 설정해 놓으시면 아트맵 분석 알고리즘
(색상 분석, 형태 이미지 딥러닝,장르별, 형용적 교집) 으로
그림,전시회를 추천 받으실수 있어요.

◆ 내가 찜한 전시회, 가고싶은 갤러리 정보 공유
새로운 전시회 정보,아티스트 픽, 마이리스트 , 갤러리 장소 정보를
친구에게 공유해 보세요

◆ 좋은작품, 알고싶은 작가를 발견 하셨나요?
-갖고 싶은 작품을 직접 관람하실수 있도록 아트맵이 선호작가의 정보를 제공하고
작가와 개인 연락을 하실수 있도록 연결해 드립니다.

◆내가 좋아하는 작품을 보관 다시 볼수 있으며, 관람한 전시회의 목록을
확인 하실수 있습니다.

◆ 미술작가의 개인전에 참여하시고 싶나요?
좋아하는 작가 팔로잉, 아트맵 고객센터 등으로 요청 주시면
근거지 기반에서 개최하는 전시회 전 미리 전시회 초대 메시징을 보내드립니다.

◆시각 예술작가님들의 작품, 갤러리의 전시회 등록을 환영합니다.

◆아트맵 공식 SNS
페이스북: https://www.facebook.com/ArtMapApp/
블로그: https://blog.naver.com/artmap-korea
인스타그램: https://www.instagram.com/artmapkorea/
카카오스토리: http://pf.kakao.com/_HPbTd
공식사이트: http://www.art-map.co.kr
----
개발자 연락처 :
전 화 : 070-7743-1267
F A X : 053-351-1090

Ảnh chụp màn hình & Video

Nhiều hơn từ nhà phát triển